top of page
Ara

Yaşayan Pamukkale Ulusal Mimari Fikir Projesi Yarışması

Denizli Genç İş İnsanları Derneği (DEGİAD), öğrenci ve profesyonel olmak üzere iki kategoriden oluşan Pamukkale köyü özelinde ulusal mimari fikir projesi yarışması düzenliyor. Proje teslimi için son tarih 15 Mayıs.


YARIŞMANIN KONUSU VE KONUNUN YERİNE İLİŞKİN NOTLAR

Yarışmanın konusu, Denizli Pamukkale Mahallesi Bölgesi ve Atatürk Caddesi'nin mekânsal niteliğinin geliştirilmesine katkı sunacak yaratıcı mimari tasarım fikirleridir.

Yarışma konusunun yeri, UNESCO'nun hem kültürel hem doğal miras listesinde yer alan Pamukkale-Hierapolis termal-arkeolojik alanı yakın çevresi içindedir. Bu nedenle söz konusu alanın sahip olduğu özgün fiziksel kaynaklar ve peyzaj niteliği ile birlikte yerel ve uluslararası kültürel, mekânsal ilişkiler temelinde sunduğu imge değeri, yürüyüş, gezi, yüzme, balon ve paraşüt vb. etkinlikleri barındıran rekreatif ve performatif karakteri yarışma konusuna getirilecek tasarım yaklaşımlarında dikkate alınmalıdır.

Pamukkale Mahallesi'nin önemli erişim güzergâhları olan Mehmet Akif Ersoy Caddesi ile Turgut Özal Caddesi'ni birleştiren Atatürk Caddesi yaklaşık 200 metre uzunluğunda ve genel olarak kat yüksekliği B+2 biçimindeki yapı yükseklikleri ile şekillenmiştir. Söz konusu aks boyunca turizme yönelik otel, kafe, restoran, hediyelik eşya mağazaları, turizm acentaları gibi ticari mekânlar yer almaktadır.


YARIŞMANIN AMACI, HEDEFİ ve KAPSAMI

Yarışmanın amacı, UNESCO'nun hem kültürel hem doğal miras listesinde yer alan Pamukkale-Hierapolis termal-arkeolojik alanının mekânsal niteliğinin hem ulusal hem uluslararası deneyimlere ev sahipliği yapacak düzeyde ve kamusal alan lehine geliştirilmesi için mimari tasarım pratikleri aracılığıyla katkı sunmaktır.

Bu temel amaçtan hareketle hedeflenen, söz konusu termal-arkeolojik alanın yakın çevresi içinde yer alan Pamukkale Mahallesi ve spesifik olarak Atatürk Caddesi için beklenen özgün tasarım fikir ve yaklaşımların, ileriki süreçlerde Pamukkale Mahallesi'nin, Denizli'nin ve hedeflenen hem ulusal hem uluslararası ölçekte diğer kentlerin cadde ve sokaklarındaki mekânsal niteliğin geliştirilmesi yönündeki etkileşim zeminlerinden biri olmasıdır.

Yarışmanın kapsamını, yarışma konusunun yerine dair notlarda lokasyon özellikleri belirtilen Pamukkale Mahallesi için yapılacak kentsel ve mekânsal ekonomik stratejiler ve yaklaşımlar ile Atatürk Caddesi aksına cephe oluşturan yapı ve boşluklar için önerilecek mimari ve kentsel tasarım fikirleri oluşturmaktadır. Bu kapsamda yarışmacılardan beklenen iki boyutlu ve sadece yapı cephelerine ilişkin bir ele alışın ötesinde söz konusu mahalle ve caddeyi tanımlayan mekânsal yüzeylere ve hacimlere dair, caddenin içinde bulunduğu termal-arkeolojik alanın sunduğu ve talep ettiği imge değeri ile birlikte rekreatif ve performatif özellikler temelinde bir tasarım yaklaşımı ve üst/alt ölçek kararları geliştirmeleridir.

Pamukkale-Hierapolis, kültürel ve doğal varlık olarak UNESCO'nun Dünya miras listesinde yer almaktadır. Öte yandan söz konusu potansiyelin tasarım pratikleri açısından yeterince ele alınmaması üzüntü vericidir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca açıklanan rakamlara göre, 2018 yılının ilk 4 ayında müze ve ören yerlerindeki ziyaretçi sayısı olarak Pamukkale 371.282 kişi ile en fazla ziyaret edilen ören yeri olarak kayıtlara geçmiştir. Fakat bu gelen ziyaretçi profilini günübirlik ve hatta birkaç saatliğine yakın çevre turizm bölgelerinden gelen yabancı turistler oluşturmaktadır. Pamukkale ve çevresinde sosyal, kültürel, turistik mekân eksikliği, nitelikli konaklama birimlerinin yetersizliği gibi koşullar Pamukkale'nin en fazla ziyaret edilen ören yeri olmasına rağmen turizm potansiyelini kullanamamasının önemli etkenlerindendir. Buna etken olarak birçok neden sayılabilir ve bu durum masaya yatırılmalıdır.

Düzenlenen bu fikir proje yarışması ile Pamukkale Mahallesi'nin, günümüz koşullarının ihtiyaç ve beklentilerine karşılık verecek şekilde canlı günlerine geri dönmesi için farkındalık yaratması hedeflenmiştir. Çünkü, yerel halk da Denizli merkezine 18 km mesafedeki Pamukkale'nin dinamiklerinden faydalanamamaktadır. Ayrıca Karahayıt ve Pamukkale mahalle esnafı ile yapılan görüşmelerde Pamukkale köyünde yaşayan mahalle esnafının da iktisadi açılardan memnun olmadıkları gözlemlenmiştir.

Özellikle Pamukkale Mahallesi 1980'li yıllarda hem yerel halk hem de yerli ve yabancı turistler tarafından oldukça rağbet gören, hareketli, canlı, yoğun bir turizm beldesi iken günümüzde tamamen terkedilmiş bir köy izlenimi vermektedir.

Bu amaç doğrultusunda mahallenin kentsel ve mimari kimliğinin daha nitelikli hale getirilebilmesi ve sürdürülebilir sosyal, mekansal ve ekonomik koşulların oluşturabilmesi için farklı düzey ve ölçeklerde gelişim senaryoları ve tasarım kararlarına gereksinim duyulmaktadır. Bu bağlamda yarışmacıların mahallenin kentsel dokusu ile ilgili olarak makro düzeyde ve etaplanmış gelişim stratejileri ile mimari mekan odaklı dönüşüm yaklaşımları ortaya koymaları ve yarışmanın spesifik uygulama alanı olarak kabul edilen Atatürk Caddesi aksı boyunca mimari nitelik ve açık/kapalı mekan kullanım kalitesini artıracak; yerli ve yabancı turistler için uzun süreli vakit geçirmesine ve turizm merkezli ticaret etkinliklerine uygun ortam sağlayacak işlevsel öneriler, rekreatif programlar, cephe alternatifleri ve özgün mekan kurguları oluşturmaları beklenmektedir. Atatürk Caddesi için önerilecek tasarım ve rasyonel tasarım çözümlerinin ileri dönemlerde kentin diğer cadde ve sokaklarına etki edeceği öngörüsü ile tasarımların oluşturulması jüri tarafından önerilmektedir.

Bu kapsamda ele alınması istenen tasarım sorunları, konular ve ilişkiler aşağıda verilmiştir:

Pamukkale Mahallesi'nin sağlıklı gelişebilmesi ve yeniden bir turizm odağı olabilmesi için farklı ölçeklerde kentsel gelişim ve dönüşüm senaryolarının oluşturulması,Pamukkale Mahallesi Atatürk Caddesi ve Pamukkale-Hierapolis Termal-Arkeolojik Alanı arasında kentsel ve mimari ilişkilerin irdelenmesi,Pamukkale Mahallesi Atatürk Caddesi aksı boyunca rekreatif ve performatif etkinliklere zemin oluşturabilecek kamusal mekân kullanımı fikirlerinin geliştirilmesi,Pamukkale Mahallesi Atatürk Caddesi aksı boyunca cephe alternatiflerinin araştırılması,Pamukkale Mahallesi Atatürk Caddesi sakinlerinin ve esnafın gündelik hayatını estetik ve konfor niteliği ile katkı sunacak biçimde görsel kimlik, klima üniteleri vb. iletişimsel ve teknik unsurlar için standartların geliştirilmesi.


YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 23 ve 53. Maddelerine dayanılarak hazırlanmış Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliğine istinaden Denizli Genç İş İnsanları Derneği (DEGİAD) tarafından düzenlenen serbest, ulusal, öğrenci ve profesyonel olmak üzere iki kategoriden oluşan Pamukkale köyü özelinde mimari tasarım önerilerini konu alan ulusal mimari fikir projesi yarışmasıdır.


JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLERİN İSİMLERİ

SEÇİCİ KURULU DANIŞMAN ÜYELERİ

Osman Zolan / Denizli Büyükşehir Belediye BaşkanıProf.Dr. Koray Özcan / Pamukkale Üniversitesi Mimarlık Fakültesi DekanıHakan Urhan / DEGİAD Yön.Kr.Bşk./ İnşaat MühendisiSerdar Alayont / Mimarlar Odası Denizli Şube BaşkanıServer Munis / Şehir Plancısı / Pamukkale Belediyesi Meclis Üyesi


SEÇİCİ KURUL ASİL ÜYELERİ

Doç.Dr. Ozan Önder Özener/ İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü (Jüri Başkanı)Doç.Dr. Işıl Uçman Altınışık/Pamukkale Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölüm BaşkanıDoç.Dr. Yenal Akgün/ Konak Belediyesi / Yaşar ÜniversitesiY. Mimar. Alper DerinboğazSeval Gebeş / Denizli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi BaşkanıDr.Öğr.Ü. Görkem Gülhan/Pamukkale Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı / Şehir ve Bölge Planlama BölümüDr.Öğr.Üyesi Halit Coza / Pamukkale Üniversitesi Mimarlık Bölümü


SEÇİCİ KURUL YEDEK ÜYELERİ

Mert Uslu / Mert Uslu MimarlıkDr.Öğr.Ü. Ayşe Özdemir / Pamukkale Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı BölümüDr.Öğr.Üyesi Gözde Kan Ülkü / Pamukkale Üniversitesi Mimarlık BölümüDr. Ayşe Nur Şenel Fidangenç / Pamukkale Üniversitesi Mimarlık Bölümü


SEÇİCİ KURUL RAPORTÖR ÜYELERİ

Hüseyin Türkyılmaz / MimarDilek Avsan /Y. Mimar/ Pamukkale Üniversitesi Mimarlık Bölümü Arş. Gör.


YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

Yarışma, ulusal ölçekte olup mimar, ekip lideri mimar ve mimarlık öğrencilerine açıktır.Profesyonel kategoriden katılacakların TMMOB Mimarlar Odası üyesi olması ve meslekten men cezalısı durumunda olmaması şartı aranmaktadır.Mimarlık öğrencilerinin, Mimarlar Odası'na öğrenci üyeliklerini yaptırmış olmaları ve bunu Mimarlar Odası'ndan alacakları üye tanıtım belgesiyle belgelemeleri gerekmektedir.Türkiye'de eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler eğitim gördükleri kurumdan, 2019 yılı içinde öğrenci olduklarına dair resmî belge almak zorundadır.Yarışmacılar yarışmaya bireysel olarak katılabilecekleri gibi ekip halinde de katılabilirler.Öğrenci kategorisinde yarışacak, ekip içerisinde yer alan yarışmacıların mimarlık lisans öğrencisi olmaları ve öğrenim gördüklerine dair öğrenim belgesi sunmaları zorunludur.Yarışma jürisi asil ve danışman üyeleri ile yarışmayı açan kurum birimi yöneticilerinin birinci dereceden yakınları, jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar yarışmaya katılamaz.Yarışmayı açan idare adına hareket eden ve söz konusu yarışma çalışmalarında yer alan danışmanlar ile bunların çalışanları yarışmaya katılamaz.Yarışmayı açan kurumda, yarışma ile ilgili işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli kişiler yarışmaya katılamaz.Yarışmaya katılım ücretsizdir.Yarışma şartnamesi "Kınıklı Mahallesi 6021 Sokak No:61/1 Pamukkale / Denizli" www.degiad.org.tr veya www.pamukkalededonusum.com adresinden temin edilebilir.Kayıt işlemleri https://www.pamukkalededonusum.com/kayit-formu linki üzerinden yapılabilir.Bu şartlara uymayan yarışmacılar, yarışma raportörlüğüne kayıt olup proje sunmuş olsalar dahi başvuruları geçersiz sayılır.Yarışmaya katılacak yarışmacıların (ekip olarak katılanların her birinin) yukarıdaki hususları yerine getirmesi şarttır. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludur.


YER GÖRME ZORUNLULUĞU

Yarışmada, yer görme zorunluluğu yoktur; ancak Jüri, yarışmacıların yer görmelerini önermektedir.


YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın ilanı: 15.03.2019Soru sorma için son gün: 30.03.2019, saat:17.00Yanıtların gönderilme tarihi: 03.04.2019Proje teslim son tarihi ve saati: 15.05.2019, saat:17.00Jüri değerlendirmesi başlangıç tarihi: 24.05.2019Yarışma sonuçlarının açıklanması, kolokyum ve ödül töreninin tarihleri ve yeri daha sonra www.degiad.org.tr ve www.pamukkalededonusum.com web sitesinde ilan edilecektir.


SORU VE CEVAPLAR Yarışmacılar, yarışmaya ilişkin sorularını 30.03.2019 günü saat 17:00'ye kadar yarışma raportörlüğüne degiad@degiad.org.tr adresinden iletebilirler. Sorulacak sorular yarışma şartnamesi ve ekleriyle sınırlıdır. Bunun dışına çıkan sorular jüri tarafından yanıtlanmaz. Sorulara verilen yanıtlar 03.04.2019 saat 17:00'ye kadar soru soranın kimliği belirtilmeksizin yarışma şartnamesi alarak kaydını yaptıran tüm yarışmacılara yazılı ya da e-posta yoluyla gönderilir. Soruların gönderileceği e-posta adresi; degiad@degiad.org.tr olarak belirlenmiştir.


JÜRİNİN TOPLANTI GÜNÜ VE SONUÇLARIN İLANI

Jüri, 24.05.2019 günü saat 09:00'da toplanacak ve yarışma esaslarına uygun olarak çalışmalarına başlayacaktır.

Yarışmanın sonucu Ulusal mimari sosyal medya platformlarında, yerel günlük gazetede (bir günlük), TMMOB Mimarlar Odası Denizli Şubesi, "Pamukkale 'de Dönüşüm Seninle Başlıyor" ve DEGİAD'ın www.degiad.org.tr ve www.pamukkalededonusum.com web sitelerinde ilan edilecektir.


PROJELERİN SERGİLENMESİ

Yarışmaya katılan tüm projeler, sonucun ilanından sonra sergilenecektir. Sergileme adresi daha sonra yarışmacılara bildirilecektir.


ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ

Profesyonel Kategori

1. Ödül : 10.000 TL

2. Ödül : 7500 TL

3. Ödül : 5000 TLMANSİYON

1. Ödül : 1500 TLMANSİYON

2. Ödül : 1500 TLMANSİYON

3. Ödül : 1500 TL

Öğrenci Kategorisi

1. Ödül : 2.000 TL

2. Ödül : 1.000 TL

3. Ödül : 500 TL

"DEGİAD Yaşayan Pamukkale Ulusal Mimari Fikir Projesi Yarışması" kapsamında yukarıda belirtilen ödüller, yarışma sonucunun açıklanmasını izleyen 30 gün içerisinde, net olarak ödenecektir.

0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page